Xã An Tây, TX.Bến Cát: Kinh tế tập thể phát huy hiệu quả


 Hiện nay, trên địa bàn xã An Tây đã thành lập được 9 tổ hợp tác với 119 thành viên, 2 hợp tác xã (HTX). Các HTX bước đầu đã thực hiện được vai trò liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị sản phẩm.

Việc xây dựng mô hình tổ hợp tác, HTX, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hợp tác trong nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là một giải pháp quan trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thời gian tới, xã An Tây sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể; hỗ trợ HTX sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh, mang lợi thế cạnh tranh theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để hình thành liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; ưu tiên phát triển tổ hợp tác, HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

TIẾN HẠNHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *