Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn tỉnh đạt 99,86%


Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2022, tỉnh đã hoàn thành phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh. Cùng với đó tỉnh đề xuất các khu vực dựkiến thực hiện dựán tái định cư tại các địa phương phía nam, tiếp tục hoàn thiện phương án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từđất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Trong năm tỉnh đã giao đất, cho thuê đất 70 trường hợp, tổng diện tích 2.148 ha, đến nay tỷ lệcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh đạt 99,86%.

Hiện ngành tài nguyên và môi trường tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định trong lĩnh vực đất đai như điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất; giao đất, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *