Triển khai kế hoạch hành động phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững


UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu chung về xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đồng thời với phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế của tỉnh, theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế – xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch hành động của tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, gồm: Hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường; tổ chức các khâu quan trọng trong sản xuất nâng cao hiệu quả, bảo đảm phát triển bền vững; thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị, các mô hình nông nghiệp tiên tiến; phát triển kinh tế nông thôn tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn; xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa, giữ gìn văn hóa truyền thống; phát triển bao trùm, bảo đảm công bằng phúc lợi xã hội ở nông thôn; xây dựng cộng đồng vững mạnh làm nòng cốt phát triển nông thôn, sản xuất nông nghiệp; bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thích nghi biến đổi khí hậu.

Để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, kế hoạch đưa ra 11 giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến; đổi mới tổ chức sản xuất, kinh doanh, hoàn thiện quan hệ sản xuất; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; trình độ, hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển thị trường trong và ngoài tỉnh bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản; xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng; đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro; hội nhập và hợp tác quốc tế; xây dựng, hoàn thiện và triển khai một số cơ chế, chính sách đột phá; tổ chức giám sát, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực thực hiện kế hoạch hành động. Việc tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi.

PHƯƠNG ANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *