TP.Thuận An: Vốn chính sách kịp thời hỗ trợ sản xuất, kinh doanh


Trong 9 tháng của năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Thuận An tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, đồng thời triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi tại địa phương.

Tổng nguồn vốn cho vay đến ngày 30-9-2021 đạt hơn 509 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2020. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã giải ngân cho 2.148 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với số tiền cho vay đạt hơn 135 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt hơn 488 tỷ đồng, với 8.507 hộ vay. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng thuộc nguồn vốn Trung ương 204 tỷ đồng, chiếm gần 42% tổng dư nợ; dư nợ các chương trình tín dụng thuộc nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương hơn 284 tỷ đồng, chiếm hơn 58% tổng dư nợ.

VĂN TIẾNhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *