TP.Thuận An: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 25.074 tỷ đồng


Năm 2022, TP.Thuận An đã tập trung công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

Theo đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của thành phố ước thực hiện 25.074 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2021. Thành phố tập trung thực hiện kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2022 (lần 2), tổng vốn 1.247 tỷ đồng/101 dự án. Ước lũy kế đến nay giải ngân 1.208 tỷ đồng, đạt 96,93% kế hoạch điều chỉnh. Bên cạnh đó, thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và xúc tiến hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư đối với các công trình mới.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *