Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trên 100.000 tỷ đồng


 Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2022, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 100.266,43 tỷ đồng, gồm: 6.412 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng số vốn đăng ký 41.250 tỷ đồng (tăng 17,6% về số lượng và tăng 3,6% về số vốn so với cùng kỳ); 1.672 doanh nghiệp điều chỉnh tăng 67.640,1 tỷ đồng (tăng 53% về số lượng và tăng 27,8% về số vốn so với cùng kỳ)…

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 59.773 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký là 630.588 tỷ đồng. Theo kế hoạch chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước, đến hết năm 2025 Bình Dương đạt 80.000 doanh nghiệp. Đến nay số lượng doanh nghiệp trong nước của tỉnh đạt 75% của kế hoạch.

N.THANHhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *