Thống nhất đề xuất các giải pháp xử lý điểm ngập nước trên địa bàn tỉnh


UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6773/ UBND-KT về việc xử lý điểm ngập nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 5213/SXD-PTĐT&HTKT ngày 2-12-2022 về việc báo cáo và kiến nghị giải pháp xử lý điểm ngập nước trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu báo cáo của Sở Xây dựng, phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố rà soát, bố trí vốn đầu tư các dự án thoát nước đô thị, thoát nước bên ngoài các khu công nghiệp ưu tiên, trọng điểm theo các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4482/UBND-KT ngày 6-9-2021. Sở Giao thông – Vận tải theo phạm vi quản lý của đơn vị mình, chủ động nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp giải quyết các điểm ngập liên quan các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, các dự án BOT… UBND các huyện, thị, thành phố quan tâm thực hiện các giải pháp; tăng cường công tác phối hợp thực hiện thanh kiểm tra để kịp thời xử lý, chủ động các giải pháp giải quyết các điểm ngập…

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *