Thành lập Đoàn giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh


HĐND tỉnh vừa thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh, kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Theo đó, kế hoạch giám sát nhằm nắm bắt kịp thời việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đánh giá những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện công tác quy hoạch; đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quy hoạch ở các giai đoạn tiếp theo. Nội dung giám sát bao gồm: Việc ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các công văn hướng dẫn việc thực hiện Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, công khai và tổ chức thực hiện các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; việc rà soát, ban hành danh mục quy hoạch tích hợp vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011-2020 khi quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt; việc xây dựng, vận hành và khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch…

Được biết, đoàn sẽ phối hợp với Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc trực tiếp với đối tượng giám sát và các cơ quan có liên quan trong những ngày tới.

PHƯƠNG LÊhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *