Tăng cường quản lý an toàn hóa chất


Trong tháng 10-2021, Sở Công thương đã phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng đề cương chi tiết, dự toán kinh phí thực hiện đề nghị Bộ Công thương hướng dẫn trình tự thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh.

Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và thông qua phương án tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Bình Dương năm 2021 tại Nhà máy Tôn Đông Á; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy hiện trường, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh và Quy chế tổ chức hoạt động, triển khai các công tác chuẩn bị, dựkiến sẽdiễn tập trong thời gian phù hợp. Sở cũng tham gia các đoàn kiểm tra công tác quản lý, thực hiện quy định pháp luật về hoạt động hóa chất tại 5 doanh nghiệp trên địa bàn do Bộ Công thương chủ trì.

TIỂU MYhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *