Ngành văn hóa, thể thao và du lịch: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong hoạt động


Để triển khai thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) trên địa bàn tỉnh, Sở VHTT&DL đã có văn bản hướng dẫn về nội dung này.

Theo đó, Sở VHTT&DL đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố phối hợp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các đơn vị kinh doanh dịch vụ VHTT&DL trên địa bàn có trách nhiệm triển khai thực hiện hướng dẫn của sở về nội dung này, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế và các cấp độ dịch bệnh ở địa phương.

Sở VHTT&DL cũng yêu cầu Hiệp hội Du lịch, các Hội – Liên đoàn Thể thao cấp tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dướng dẫn của sở, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế. Các phòng chuyên môn thuộc sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc căn cứ hướng dẫn của sở để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện…

C.LÝhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *