Hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu


Năm 2022, ngành công thương tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình Dương lần VI, năm 2022. Mục đích bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT.Sản xuất thớt tại cơ sở thớt Thanh Điền (TP.Thuận An), cơ sở công nghiệp nông thôn năm 2020

Thực hiện nghiêm quy trình

Theo bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển công nghiệp (Sở Công thương), hiện nay trung tâm đã triển khai kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Dương lần VI, năm 2022 về các địa phương. Kế hoạch này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu và quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Đối tượng bình chọn là sản phẩm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị và thành phố loại II, loại III; bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở CNNT).

Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở CNNT sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn. Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Năm 2022, sản phẩm tham gia bình chọn được phân nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; nhóm sản phẩm khác.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật theo 2 cấp, gồm: Cấp huyện, cấp tỉnh.

Một cơ sở CNNT có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm. Sản phẩm CNNT tiêu biểu (các cấp) được đăng ký tham gia bình chọn tại nhiều kỳ bình chọn. Việc bình chọn thực hiện theo trình tự quy định, cơ sở CNNT gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến sản phẩm của mình.

Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản, như: Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế – kỹ thuật – xã hội và môi trường; tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ và các tiêu chí khác theo quy định của Ban tổ chức.

Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu (sau đây gọi là Hội đồng bình chọn) các cấp được thành lập 2 cấp. Hội đồng bình chọn cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập, Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện. Hội đồng bình chọn cấp tỉnh do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo UBND cấp tỉnh.

Hội đồng bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh có trách nhiệm lựa chọn, lập danh sách các sản phẩm CNNT tiêu biểu nhất của cấp tương ứng để đề xuất, trình UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh phê duyệt đăng ký tham gia bình chọn ở cấp cao hơn. Cơ sở CNNT gửi 2 (hai) bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ điện tử) tới Hội đồng bình chọn (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) khi thực hiện đăng ký tham gia bình chọn. Hồ sơ được sử dụng liên thông cho các cấp bình chọn theo quy định.

Gắn với quyền lợi của doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thúy Hằng cho biết trong thời hạn của giấy chứng nhận, cơ sở CNNT được phép in hoặc dán nhãn logo của chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận; được tặng thưởng bằng tiền mặt từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có); được cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Bên cạnh đó, cơ sở CNNT được ưu tiên xem xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao năng lực quản lý; xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất sản phẩm; tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm; xây dựng, đăng ký nhãn hiệu; xây dựng trang thông tin điện tử (website) của cơ sở và các nội dung ưu tiên, hỗ trợ khác để phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu được quy định tại Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21-5-2012 của Chính phủ về khuyến công và các văn bản có liên quan. Cùng với đó, cơ sở CNNT được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện thông tin ở địa phương, như: Bản tin công thương; trang thông tin điện tử của Sở Công thương; Trung tâm Xúc tiến và các phương tiện truyền thông khác của tỉnh theo quy định.

Trong thời hạn của giấy chứng nhận, cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm: Sản xuất và phát triển sản phẩm được công nhận với tiêu chuẩn chất lượng mà cơ sở đã cam kết tại hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn. Định kỳ hàng năm, cơ sở CNNT báo cáo Sở Công thương, UBND cấp huyện nơi tham gia bình chọn về kết quả hỗ trợ từ khuyến công, các chính sách của Nhà nước và tình hình sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Sở Công thương đề nghị, UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo, bố trí kinh phí, triển khai đến Phòng Kinh tế thực hiện kế hoạch này, trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau theo đúng tiến độ: Xây dựng kế hoạch và tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện phù hợp với kế hoạch chung được duyệt; tạo lập hồ sơ điện tử đăng ký bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về sản phẩm CNNT tiêu biểu, đồng thời gửi đăng ký bình chọn cấp tỉnh. Thành lập Hội đồng bình chọn và phê duyệt quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện. Tuyên tuyền, vận động các cơ sở CNNT trên địa bàn đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp. Phê duyệt danh sách sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện để đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Lập kế hoạch phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu ở địa phương. Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu được thụ hưởng kinh phí khuyến công, tiếp cận các nguồn vốn và các chính sách ưu đãi hỗ trợ khác của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất.

Các hiệp hội ngành hàng xem xét, giới thiệu và vận động các cơ sở CNNT là thành viên trong hiệp hội tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2022.

TIỂU MY – TRUNG TÂMhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *