Đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3047/KH-UBND ngày 21-6-2022 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch này là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thích ứng biến đổi khí hậu; đời sống người dân không ngừng được cải thiện, giữ gìn và phát huy tốt bản sắc văn hóa truyền thống. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 có 100% (41/41 xã) số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 24% (10/41 xã) số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 100% huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020. Hoàn thành việc thực hiện thí điểm Đề án xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện đối với huyện Bàu Bàng và nhân rộng đối với các địa bàn còn lại, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

THOẠI PHƯƠNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *