Cục thuế tỉnh: Đã xóa và đề nghị xóa nợ gần 252 tỷ đồng


 Ông Nguyễn Văn Công, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết ngay khi Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước có hiệu lực thi hành, cơ quan thuế đã đẩy mạnh triển khai thực hiện xử lý theo quy định.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, ban hành quyết định xóa nợ, đề nghị xóa nợ 11.963 trường hợp người nộp thuế, đạt 100%, tương ứng số thuế gần 252 tỷ đồng. Năm 2022, công tác xử lý thu hồi nợ đọng thuế được các phòng chức năng, các chi cục thuế thực hiện cương quyết, đồng bộ, ý thức tự giác chấp hành nộp thuế của người nộp thuế cũng được nâng lên. Hiện Cục Thuế tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ cụ thể đến từng chi cục thuế, chịu trách nhiệm đôn đốc đến từng doanh nghiệp nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

THANH HỒNGhttps://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *