Xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn sát thực tế

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành Công văn số 3924/ BNN-KH ngày 16-6-2023 về xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2024.

Công văn nêu rõ, năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm (2021-2025) trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tăng trưởng kinh tế, nhu cầu tiêu dùng tại nhiều nền kinh tế lớn phục hồi chậm và suy giảm… Trong bối cảnh đó, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, xác định các vấn đề cơ bản của kế hoạch ngành. Năm 2024, ngành nông nghiệp, nông thôn phấn đấu đạt tốc độ tăng GDP nông, lâm, thủy sản 2,5 – 3%; giá trị sản xuất toàn ngành 2,7 – 3,2%… Bộ NN&PTNT yêu cầu kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2024 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát thực, đúng thực chất tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển ngành năm 2023; dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ đó, xác định mục tiêu, định hướng phát triển năm 2024 phù hợp với định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phù hợp chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2 050.

PHƯƠNG ANH

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *