TP.Tân Uyên: Phấn đấu đến năm 2030 thu hút trên 205.000 lượt khách tham quan và lưu trú

TP.Tân Uyên vừa thông qua Đề án Phát triển du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là đề án).

Theo đề án, nguồn kinh phí thực hiện đề án từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 thu hút trên 145.000 lượt khách, đến năm 2030 thu hút trên 205.000 lượt khách tham quan và lưu trú.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề án đề ra, TP.Tân Uyên xây dựng các giải pháp chung, như: Giải pháp về chỉ đạo, điều hành; giải pháp về thông tin, tuyên truyền, quảng bá về quy hoạch; giải pháp về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách… Về giải pháp cụ thể, thành phố quản lý, khai thác, phát huy giá trị nguồn tài nguyên để phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch, nhất là các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch…

Việc lập đề án nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của thành phố, thu hút đầu tư, góp phần vào việc phát triển kinh tế địa phương và phát triển cộng đồng; đồng thời tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.

THU THẢO

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *