Phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm môi trường sinh thái

 Tỉnh ủy Bình Dương vừa ban hành Chương trình số 107-CTr/ TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tỉnh ủy đã xác định xây dựng nông dân và cư dân nông thôn trên địa bàn tỉnh có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả, quy mô sản xuất hàng hóa nông sản ngày càng lớn, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% số xã có sản phẩm và ít nhất 150 chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong đó có ít nhất 80 sản phẩm đạt 3 sao trở lên được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đến năm 2030, có trên 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản đạt bình quân từ 2,5 – 3%/ năm, tốc độ tăng năng suất lao động ngành nông, lâm, thủy sản đạt bình quân từ 5,5 – 6%/năm; tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10%/năm; thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 – 3 lần so với năm 2020.

Tầm nhìn đến năm 2045, nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện đại. Nông thôn hiện đại, môi trường sống xanh, sạch, đẹp; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc.

Để đạt được các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 2030 và định hướng đến năm 2045, Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức quán triệt, thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nông nghiệp, công tác nông dân, nông thôn bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và trong từng giai đoạn; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tham gia phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

PHƯƠNG ANH

https://binhduongtimes.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *